Portāla www.we-you.lv lietošanas noteikumi nosaka portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, kas ir saistoši visiem portāla apmeklētājiem.

Vispārīgie noteikumi

Šie noteikumi ir juridiska vienošanās starp portāla lietotāju un Biedrību “We&You”.

Piekļūstot we-you.lv, to pārlūkojot vai izmantojot, lietotājs atzīst, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis šiem noteikumiem un apņemas ievērot tos un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Biedrības un portāla lietotāju Klientu tiesiskās attiecības.

www.we-you.lv izmantošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. We-you.lv bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā var pārskatīt šos Noteikumus un jebkuru citu informāciju, kas ir ietverta šajā portālā. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās publicētas we-you.lv. we-you.lv  ir tiesīgs arī bez brīdinājuma un jebkurā laikā veikt uzlabojumus vai izmaiņas produktos, pakalpojumos vai programmās, kas ir pieejami www.we-you.lv. Noteikumu izmaiņas, kas notikušās pēc Klienta pasūtījuma veikšanas, neattiecas uz veikto pasūtījumu. Klientam pakalpojums tiek sniegts pamatojoties uz to noteikumu redakciju, kas bija spēkā laikā, kad tika noformēts Klienta pasūtījums.

Pasūtījuma noformēšana un izpildes termiņi

Visas cenas we-you.lv norādītas EUR (euro) un ietver visus paredzētos nodokļus. Norādītās preču cenas ir spēkā līdz brīdim, kamēr ir pieejama prece. Par pirkumu jāmaksā veikalā norādītā preces cena. Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta biedrības “Attīstības aģentūra “We & You”” bankas kontā.

Apmaksa

Maksājumus var veikt ar bankas pārskaitījumu.

Piegāde

Pēc pieteikšanos un apmaksas veikšanas, saņemsiet epasta apstiprinājumu, ka pasūtījums ir veikts.

Biļetes uz nodarbībām saņemsiet epastā.

Preces atgriešana

Pircējam ir tiesības atteikties no dalības klātienes vai attālinātās nodarbībās, sazinoties ar biedrības “Attīstības aģentūra “We & You”” vismaz 3 darba dienas pirms nodarbības vai nodarbību cikla sākuma. Ja vēlaties atteikties, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu info@we-you.lv, norādot savu pasūtījuma numuru vai pirkumu apliecinošu dokumentu un iemeslu, kādēļ vēlaties no pirkuma atteikties.

 Atsakoties no dalības klātienes nodarbībā vai vebinārā mazāk kā 3 dienas pirms nodarbības vai vebināra sākuma, dalības maksa diemžēl netiks atgiezta. Paziņojot par dalības atcešanu vismaz 24h pirms nodarbības vai vebināra sākuma, ir iespējams dalības maksu izmantot reģistrācijai citam biedrības “Attīstības aģentūra “We & You”” pasākumam.

Konfidencialitāte

Piesakoties mācībām, persona piekrīt datu apstrādei (izmantošanai) saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, kuru veic www.we-you.lv, un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu pakalpojumus, ko piedāvā we-you.lv. www.we-you.lv apņemas nodrošināt Jūsu privātumu un privāto datu aizsardzību, un apņemas neizpaust un nenodot Jūsu sniegto personīgo informāciju trešajām personām. www.we-you.lv nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācija formā, precizitāti, pareizību un ticamību. 

Klientiem tiek lūgts norādīt patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam sniegtu augstāko servisa līmeni. Norādītā informācija var tikt izmantota aktuālās informācijas nosūtīšanai, informācijai par pasūtījumu saņemšanu, u.c. Veicot pirkumu patērētājs piekrīt šiem noteikumiem.

Vairāk sadaļā Privātuma politika. 

Strīdu atrisināšana un pušu atbildība

Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas pieteikšanas laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses strīdīgajos jautājumos nespēj vienoties pārrunu ceļā, tās strīda atrisināšanai pieaicina sertificētu mediatoru. Minētais neatņem Pusēm tiesības strīda izskatīšanu nodot Latvijas Republikas tiesā.

Noslēguma noteikumi

Jautājumi, kas nav regulēti šajā līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošām tiesību normām. Visos citos jautājumos, ko neparedz šā Līguma noteikumi, Puses vadās pēc spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas. Lietošanas noteikumi ir spēkā no 2021.gada 23.novembra.