Biedrība ir  dibināta 2014.gada martā,  tā apvieno visu līmeņu izglītības procesa dalībniekus – skolotājus, augstskolu docētājus, pieaugušo izglītības pedagogus, sociālo zinātņu studentus, pētniekus u.c.

Galvenie darbības virzieni:

Sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošana, veicinot bērnu un pieaugušo personības attīstību

Reģiona cilvēkpotenciāla aktivizēšana un attīstība, īpaši veicinot jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē

Sabiedrības etniskās, sociālās un cita veida integrācijas veicināšana.

Galvenie uzdevumi:

sociālo prasmju attīstība bērniem un pieaugušajiem, piedāvājot dažāda veida izglītojošas un attīstību veicinošas nodarbības, konsultācijas u.c. veida atbalsta pasākumus;

lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana bērniem un jauniešiem pašizaugsmes sekmēšanai;

pētījumu veikšana izglītības un integrācijas jomā.

Darbības teritorija – Latgales reģions.

Mērķauditorija – Latgales reģiona iedzīvotāji.

Biedrības dalībniekiem ir ilggadīga pieredze darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem, ir iegūta pieredze izglītības un kultūras projektu īstenošanā un vadīšanā. Biedrības dalībniekiem ir pieredze socioloģisko pētījumu veikšanā, starptautisko konferenču, semināru u.c. aktivitāšu  organizēšanā, kā arī kursu organizēšanā pieaugušajiem. Dažādos projektos u.c. aktivitātēs ir iegūtas zināšanas un iemaņas vadīt, organizēt un koordinēt kultūras un izglītības pasākumus. Biedrības biedri  papildina savu pieredzi arī starptautisku projektu īstenošanā. 
Biedrības biedri ir gan ieinteresēti, gan mērķtiecīgi savu ideju pārstāvniecībā, ar labām laika un darbu plānošanas prasmēm, mērķtiecīgi,  spēj stingri pārstāvēt savu viedokli, piedāvāt savu ideju kā vērtīgu un interesantu.

Biedrība ir īstenojusi Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko organizāciju fonda finansētos projektus:

„Finanšu pratība  Daugavpils iedzīvotāju drošumspējas radīšanai”, kas deva iespēju  sociālajam riskam pakļautajiem Daugavpils iedzīvotājiem uzlabot  izpratni par finanšu principiem, lai  sekmīgi pārvaldītu savas finanses un pieņemtu pārdomātus lēmumus par dažādu finanšu pakalpojumu izvēli;

“Mācīšanās iedvesmo, kas deva iespēju Daugavpils iedzīvotājiem apgūt jaunas prasmes, kuras būtu praktiski pielietojamas dzīvē. Katram aktivitāšu dalībniekam tika piedāvāta iespēja izmantot savu radošo potenciālu un izpaust to ar dažādiem materiāliem, tehnikām, to kombinācijām, eksperimentiem, izmantojot  papīru, tekstilmateriālus, audumu, dabas materiālus u.c.

Starpkultūru uzvedības meistarklases, kuru mērķi – paaugstināt Daugavpils iedzīvotāju kultūras kompetenci lietišķai un sociālai mijiedarbībai; apgūt starptautisko  etiķetes standartu praktiskās piemērošanas prasmes, palīdzēt izstrādāt elastīgu starpkultūru komunikācijas stilu, apgūt galda etiķetes pamatnoteikumus starpkultūru aspektā;

Ideju ceļvedis Daugavpils izaugsmei”, projekta rezultātā ir iegūta informācija par iedzīvotāju iniciatīvām pilsētas attīstībai un izdots “Ideju ceļvedis Daugavpils izaugsmei”;

Paaudžu sadarbība līdztiesīgas komunikācijas un savstarpējas cieņas veicināšanai”, kas sekmēja  mijiedarbības uzlabošanu starp dažādu paaudžu pārstāvjiem, deva iespēju uzlabot  starppaaudžu komunikācijas prasmes.

Radošo meklējumu laboratorija”, kas deva iespēju Daugavpils iedzīvotājiem radošā procesā apgūt jaunas prasmes un iemaņas, veicināja iedzīvotāju izpratni par aktīvas un lietderīgas atpūtas daudzveidību gan reālajā gan virtuālajā vidē.

Biedrība ir īstenojusi projektu  „Starpkultūru dialogs kā pilsoniskās aktivitātes veicināšanas nosacījums” , ko finansiāli atbalstīja Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs.

Biedrības biedriem ir uzkrāta zināma pieredze projektu izstrādē un īstenošanā.  Biedrības biedri ir piedalījušies  ESF projektā „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”, kā arī IZM Jaunatnes politikas valsts programmas projektā „Jauniešu sociālo prasmju attīstība radošas sadarbības procesā”, IZM projektā “Latvijas izglītības sistēmas ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanas aspekti”, Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektā  ” Zināšanu pārvaldība kā  uzņēmējdarbības attīstības priekšnosacījums: salīdzinošais pētījums Vācijas (Meklenburgas-Priekšpomerānijas) un Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kontekstā”, Comenius projektā “Neformālās mācīšanās iedvesma skolas izglītībā”, IZM projektā „Eiropas Savienības līdzfinansējuma ietekme uz Latvijas reģionu ilgtspējīgu attīstību”, projektā “Vienotās uzņēmējdarbības atbalsta un sadarbības veidošanas sistēmas izveide Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ilgtspējīgai pārrobežu sadarbībai”

Biedrības biedriem ir ilggadēja pieredze darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem, kā arī pieredze gan semināru un konferenču , gan citu kultūras un izglītības pasākumu organizēšanā un vadīšanā.