(LR IZM Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 2780802260) ir biedrības “Attīstības aģentūra “We&You”” dibināta struktūrvienība, kuras darbības veids ir pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošana.

Centra darbības mērķis ir veikt ārpus formālās izglītības organizētu personas interesēm un pieprasījumam atbilstošu izglītojošu darbību, organizējot personu daudzveidīgu izglītošanas procesu, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū.

Centra uzdevumi ir:

– īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas;

– nodrošināt izglītojamajiem kvalitatīvas zināšanas, sekmējot to konkurētspēju pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos;

– nodrošināt un sekmēt izglītojamo attiecīgo iemaņu veidošanos atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai;

– radīt atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei.