01.03.2023.-31.08.2023. ar ES programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu tika realizēts projekts “Pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide starptautiskā vidē”. Četri Biedrības “Attīstības aģentūra “We & You”” dalībnieki apmeklēja Viļņas Gedimina Tehnisko universitāti (Lietuva), lai apgūtu starptautisko pieredzi pieaugušo izglītības piedāvājuma paplašināšanai un kvalitātes pilnveidei, kā arī gūtu jaunas atziņas un pieredzi mūžizglītības jomā.

Sadarbība bija rezultatīva un deva jaunus impulsus Biedrības turpmākajam darbam: tikāmies ar mūžizglītības pakalpojumu administratīvo personālu, lai iepazītu partnerorganizācijas pieredzi izglītības procesa organizēšanā, vērojām pieaugušo izglītības procesu, iepazīstot metodes un pieejas, kas tiek izmantotas satura apguvei, papildinājām savu pieredzi digitālo rīku izmantošanas jomā, vērojām mācībspēku un izglītojamo sadarbību, iepazīstot mācīšanas un mācīšanās aspektu pieaugušo izglītības procesā. Lai iepazītu pieaugušo iesaistes procesu, tikāmies ar izglītības procesa mācībspēkiem un administratīvo personālu.

Šo aktivitāšu rezultātā pilnveidojām starptautiskās sadarbības kompetences, iepazinām pieaugušo izglītības procesa organizēšanas pieredzi un apguvām jaunas pieaugušo izglītības metodes un pieejas. Digitālo rīku izmantošanas pieredze ļaus uzlabot pieaugušo izglītības kvalitāti un dažādot mācību piedāvājumu, uzsākot jauno mācību gadu.